Raspisan je natječaj za direktora/icu TZ Pučišća!

U nastavku donosimo propozicije natječaja, a sve čitatelje molimo za dijeljenje ove objave kako bi informacija došla do što više potencijalnih kandidata! Natječaj je objavljen i na HZZ-u, možete ga vidjeti ovdje.

Mjesto radaPučišća, otok Brač
Vrsta zaposlenjana neodređeno, reizbor
Radno vrijemepuno radno vrijeme
Smještajnema smještaja
Naknada za prijevozdjelomično
Natječaj vrijedi od15.3.2022.
Natječaj vrijedi do14.4.2022.
Razina obrazovanjaViša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo1 godinu

Na temelju odredbe članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19 i 42/20; u daljnjem tekstu: Zakon), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 13/22), članka 23. i članka 35. Statuta Turističke zajednice Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 3/20) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pučišća od 08. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Pučišća raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Pučišća

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na određeno puno radno vrijeme od 4 (četiri) godine

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine” br. 93/14, 127/17 i 98/19), kandidat/kandidatkinja za direktora/direktoricu Turističke zajednice Općine Pučišća (u daljnjem tekstu: kandidat), mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane člankom 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 13/22; u daljnjem tekstu: Pravilnik):
• da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
• da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz prethodne alineje, ili jednu godinu na rukovodećim poslovima u turizmu,
• da zna jedan strani jezik,
• da poznaje rad na osobnom računalu.

I. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke I. ovog Natječaja, prilikom prijave kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Pučišća, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

II. Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona. Turističko vijeće zadržava pravo kod nadležnih tijela provjeriti (ne)postojanje citiranih mjera.

III. Kandidat mora ispunjavati uvjet položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona. Kandidat koji ispunjava sve formalne uvjete Natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona. Iznimno, u skladu sa člankom 23. stavak 5. Zakona, stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

IV. U skladu s odredbama članka 24. stavaka 1., 2. i 4. Zakona, direktor Turističke zajednice Općine Pučišća ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice, nije mu dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebno propisu, na području Općine Pučišća i ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Turističke zajednice Općine Pučišća.

V. Prijava na Natječaj mora sadržavati:
• ime i prezime kandidata,
• adresu kandidata,
• broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte kandidata,
• naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj,
• specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
• vlastoručni potpis kandidata.

I. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj, kandidati moraju dostaviti:
• životopis, vlastoručno potpisan
• presliku osobne iskaznice ili domovnice,
• dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
• dokaz o ostvarenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima sukladno točki I. ovog Natječaja – preslika radne knjižice, elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova,
• prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Pučišća za razdoblje počevši od 2022. do zaključno 2025. godine izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica, vlastoručno potpisanog u izvorniku,
• presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici ukoliko kandidat ima položen stručni ispit,
• dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa),
• dokaz o znanju rada na osobnom računalu (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa i/ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu),
• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje (sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona).

I. Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

II. Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja dužni su pristupiti razgovoru s članovima Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pučišća. Kandidati će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektroničke pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj. Iznimno, Turističko vijeće može odobriti drugi termin intervjua za kandidate koji iz opravdanih razloga ne mogu pristupiti intervjuu u zakazanom terminu.

III. O imenovanju direktora Turističke zajednice Općine Pučišća na mandatno razdoblje od 4 godine odlučuje Turističko vijeće Općine Pučišća glasovanjem između predloženih kandidata. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Pučišća zadržava pravo ne izvršiti izbor odnosno imenovanje po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

IV. Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktora TZO Pučišća“ na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUČIŠĆA, Trg Hrvatskog skupa 1, 21412 Pučišća.

V. Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana objave obavijesti o raspisanom Natječaju na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

VI. Ako se na Natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, Natječaj će se ponoviti.

VII. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata odnosno imenovanju direktora na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pučišća.

VIII. Opis poslova i podaci o plaći direktora određeni su Pravilnikom o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističke zajednice Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 7/20, objavljen na službenoj mrežnoj stranici Općine Pučišća http://www.pucisca.hr ).

IX. Kandidati prijavom na ovaj Natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine („Službeni list Europske unije“, L119/1).

X. Svi izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Broj: 05-03/2022
Pučišća, 15. ožujka 2022. godine

Predsjednik Turističkog vijeća
Turističke zajednice Općine Pučišća
Marino Kaštelan, v.r.

Besplatno prezentiraj svoj smještaj na stranici Visit Pučišća!

Dragi pučiški iznajmljivači, pozivamo Vas da svoje smještajne kapacitete promovirate na našoj internet stranici, potpuno besplatno!

Dragi pučiški iznajmljivači, pozivamo Vas da svoje smještajne kapacitete promovirate na našoj internet stranici, potpuno besplatno!

Ova internet stranica kreirana je kako bi se stvorio prostor za kvalitetnu promociju cijele općine Pučišća, s obzirom da su upravo digitalni alati promocije ključni na suvremenom turističkom tržištu. Ovo je posebno važno u post-korona razdoblju, kada se većina potencijalnih gostiju pojačano informira i planira putovanje upravo kroz online alate. Ako vas zanima kako sami možete unaprijediti online vidljivost svojih smještajnih kapaciteta, pročitajte odličan blog sa 20 savjeta za male iznajmljivače koji je izradila bračka agencija za destinacijski menadžment, Best of Brač.

Jeste li uočili mapu Pučišća na zidu? ❤

#1 KAKO PROMOVIRATI SVOJE APARTMANE/VILE?

Kako bismo mogli objaviti vaše smještajne kapacitete na našoj stranici, potrebno je da popunite ovaj obrazac:

OBRAZAC ZA IZNAJMLJIVAČE

Ako vam treba pomoć oko ispunjavanja obrasca, slobodno nas kontaktirajte!

#2 KAKO POSLATI FOTOGRAFIJE?

Nakon ispunjavanja obrasca, pošaljite nam najmanje 10 fotografija svog objekta na mail visit.pucisca@gmail.com. U mailu obavezno navedite na koji objekt se fotografije odnose.

#3 ŠTO AKO IMAM VIŠE OD JEDNOG APARTMANA/VILE?

Za svaki smještajni objekt koji imate, morate ponovo ispuniti obrazac, i u zasebnom mailu poslati fotografije. Svaki vaš objekt imat će svoj profil na našem portalu, pa za svaki posebno moramo dobiti i unijeti informacije.

#4 KAKO IZGLEDA PROFIL APARTMANA/VILE?

Šest je ključnih točki kod prikaza svakog smještaja, a koje možete vidjeti na fotografiji gore, ili klikom na profil Grikula apartmana:

(1) Naslovna fotografija | mora biti vodoravna i visoke kvalitete

(2) Kontakt podatci | klik na adresu otvara mapu s točnom lokacijom objekta

(3) Opis objekta | opis će uvijek biti upisan na engleskom jeziku, no ako se ne služite engleskim baš najbolje, slobodno ga upište na hrvatskom pa ćemo prevesti. U opisu objekta istaknut ćemo, kao na primjeru, ključne informacije.

(4) Fotogalerija | najmanje 10 fotografija potrebno je poslati, a poželjno bi bilo da su visoke kvalitete i da prikazuju svaku prostoriju u objektu.

(5) Sadržaji u objektu | U obrascu je sadržano ukupno 36 informacija o objektu (primjerice, smije li se pušiti, udaljenost od plaže, i slično). Što više tih informacija ispunite, profil vašeg objekta će biti bolji.

(6) Kontakt obrazac | Ovaj kontakt obrazac povezan je s email adresom koju ste upisali u obrazac za iznajmljivače i potencijalni gosti upisom u njega šalju mail direktno vama, bez našeg posredovanja! Primjer donosimo u nastavku:

Ovako će izgledati email koji ćete primiti preko kontakt obrasca na profilu vašeg objekta.

I to bi bilo sve! Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja na visit.pucisca@gmail.com. Pripremimo se za nadolazeću sezonu na vrijeme 🙂

Stay safe in Croatia – preuzmite nacionalnu oznaku sigurnosti!

Kroz projekt Safe stay in Croatia osmišljeni su protokoli poslovanja i postupanja s korisnicima u svim turističkim i s turizmom povezanim djelatnostima.

Kroz projekt Safe stay in Croatia osmišljeni su protokoli poslovanja i postupanja s korisnicima u svim turističkim i s turizmom povezanim djelatnostima. Potporu u izradi protkola pružila su i vodeća turistička i strukovna udruženja te pružatelji turističkih usluga u Hrvatskoj.

Poslovnim subjektima prijavljenima u projekt Safe stay in Croatia koji jamče poštivanje mjera besplatno se dodjeljuje oznaka Safe stay in Croatia koju će biti istaknuta na gostu vidljivom mjestu.

Oznaka Safe Stay in Croatia dodjeljuje se besplatno dionicima iz hrvatskog turističkog sektora i ostalima koji su dio lanca putovanja, poput prijevoznika, zračnih luka, kolodvora, nautičkih luka i marina, koji se prijave u sustav te ispune prijamni obrazac kojim potvrđuju i jamče poštivanje i provođenje aktualnih zdravstvenih i sigurnosnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Poštivanje mjera uključenih u protokole nadzire se kroz sustav Ministarstva turizma i sporta, strukovnih udruga u turizmu te samih korisnika koji prijave i komentare mogu poslati putem rubrike Dojmovi na ovoj stranici.

Oznaka Safe stay in Croatia gostima omogućava lakše prepoznavanje destinacija, pružatelja smještaja, prijevoza, turističkih atrakcija i slično koji su usvojili nacionalne i svjetske standarde zdravstvene i higijenske zaštite.  Vidljivo istaknuta oznaka Stay safe in Croatia pruža informaciju svim posjetiteljima da turistički objekt njihovog interesa djeluje prema aktualnim preporukama Svjetskog vijeća za putovanja i turizam te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Više informacija o projektu i preporučenim protokolima po raznim kategorijama možete pronaći u nastavku:

SMJEŠTAJ

UGOSTITELJSTVO

NAUTIKA

PROMET/PRIJEVOZ

TURISTIČKI VODIČI I AGENCIJE

ATRAKCIJE

SPORT I REKREACIJA

Kako obračunati turističku članarinu

Donosimo vam sve što morate znati o obračunu turističke članarine, sa primjerima obračuna!

Obračun turističke članarine potrebno je dostaviti Poreznoj upravi do 15. siječnja 2021. godine, a s obzirom na veliki broj upita o tome kako to napraviti, u nastavku donosimo sve što morate znati o obračunu turističke članarine! Ovo se odnosi i na iznajmljivače i na one koji se bave turizmom i s turizmom povezanim djelatnostima.

Obračun turističke članarine za iznajmljivače

Iznajmljivači obračun podnose nadležnoj poreznoj upravi (u našem slučaju, onoj u Supetru) na obrascu TZ2. Ukoliko imate razinu 3 ili višu za pristup sustavu ePorezna, obrazac možete ispuniti i podnijeti i online. Ako nemate, u nastavku preuzmite obrazac, isprintajte ga, popunite i osobno dostavite poreznoj upravi u Supetru.

Prema novom Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 25/19) i Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine (NN 14/20), članarina se plaća u paušalnom iznosu, prema sljedećim osnovicama:

IZNOSCOVID
stalni ležaj (krevet)4522,50
pomoćni ležaj22,500
kamp ili kamp odredište8040
objekt za robinzonski turizam8040
stalni ležaj (krevet) na OPG-u3015
pomoćni krevet na OPG-u150
kamp na OPG-u6030
robinzonski smještaj na OPG-u6030
GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS ČLANARINE U KUNAMA

Međutim, zbog pandemije COVID-19, iznajmljivači su oslobođeni plaćanja paušala članarine TZ za pomoćne krevete u 2020. godini, a iznos za stalne ležajeve je umanjen za 50%. Iznosi koje je potrebno upisati u obrazac TZ 2 nalaze se u trećem stupcu gornje tablice, COVID.

U nastavku donosimo primjer ispunjenog obrasca TZ2, odnosno obračuna članarine za iznajmljivače.

PRIMJER ISPUNJENOG OBRASCA TZ2 ZA IZNAJMLJIVAČE

Članarinu turističkoj zajednici možete plaćati u punom iznosu ili obročno, u tri jednaka iznosa. U primjeru gore, naveli smo da će Ana Anić plaćati članarinu obročno, u tri jednaka iznosa od 90 kuna. S obzirom da se najčešće ne radi o velikom iznosu, predlažemo da članarinu platite odjednom, kako ne bi bilo kašnjenja i zateznih kamata.

Obračun turističke članarine za subjekte koji ostvaruju prihod od usluga u turizmu ili povezanih s turizmom

Ovisno o djelatnostima vašeg obrta i/ili tvrtke, obvezni ste obračunati turističku članarinu, sukladno stopi za skupinu u kojoj se nalazi vaša djelatnost. Popis svih djelatnosti koje su obvezne plaćati turističku članarinu pronađite na ovoj poveznici.

SKUPINASTOPA (ZA 2020)
Prva skupina0,16150
Druga skupina0,12920
Treća skupina0,09690
Četvrta skupina0,03230
Peta skupina0,01938
STOPA ZA OBRAČUN TURISTIČKE ČLANARINE ZA 2020. GODINU

Napominjemo da je došlo do izmjena stopa koje se odnose na obračun članarine za 2021. godinu, te su one nešto niže (možete ih vidjeti ovdje), ali se za porezno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. primjenjuju stope iz starog zakona, koje smo naveli u tablici.

U nastavku donosimo primjer ispunjavanja obrasca TZ1, odnosno obračuna članarine za subjekte koji ostvaruju prihod od usluga u turizmu ili povezanih s turizmom.

PRIMJER ISPUNJENOG OBRASCA TZ1

Kako platiti turističku članarinu

Turistička članarina se plaća lokalnoj TZ, dakle, Turističkoj zajednici općine Pučišća. U nastavku donosimo podatke za plaćanje:

HR3310010051735827156

Model: 67 i poziv na broj: OIB iznajmljivača

Opis plaćanja: Plaćanje turističke članarine za 2020. godinu

Ako vam je oba objava koristila, ili mislite da može još nekome pomoći, slobodno je podijelite! Hvala što nas pratite.

POPIS RELEVANTNIH PRAVILNIKA I ZAKONA

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (novi)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (stari)

Maslinari, priključite se akciji “Bročko uje za vridne jude”!

Poštovani maslinari, s obzirom da se bliži vrijeme darivanja, pokrenuta je humanitarna akcija kojom bi Bračani donirali svoje maslinovo ulje Kliničkim bolničkim centrima u Hrvatskoj, odnosno vrijednim ljudima koji u njima rade, pogotovo u ovim izazovnim vremenima pandemije COVID – 19.

Ukoliko želite sudjelovati u ovoj humanitarnoj akciji, molimo vas da količinu vašeg maslinovog ulja koju želite donirati, donesete u bilo koju od samoposluga u tri naselja općine Pučišća, ili u turističke zajednice ostalih općina i grada Supetra, od ponedjeljka 30. studenog 2020. do petka 4. prosinca 2020.

KAKO SUDJELOVATI?

Poželjno bi bilo da ambalaža bude staklena, no nije nužno. Minimalna količina je 1l,a na Vama je odluka koliko želite i možete donirati. Na ambalažu napišite ime Vašeg OPG / Vaše ime kako bio znali tko je donirao. Bračka djeca će nacrtati prigodne etikete/čestitke koje će biti obješene na boce i napisati ručno na njih od koga je donirano ulje u toj boci.

Nakon završenog prikupljanja, maslinovo ulje će se distribuirati po Kliničkim bolničkim centrima u Hrvatskoj, a o točnim odredištima i količinama ćete biti naknadno informirati. Neka bračko maslinovo ulje donese radost i uljepša blagdane svima koji se brinu za naše zdravlje te svima koji će na žalost i ove blagdane provesti odvojeni od svojih najbližih. Od srca hvala!

Za više ovakvih sjajnih akcija, pratite Tjedan Bračkih pupoljaka!

Where to stay in Pučišća?

So, you’ve read our post about 7 reasons to visit Pučišća as soon as you can, and now you’re looking for a place to stay? Don’t worry, we have it covered!

Just browse the STAY section of our website, click on the image of the place you like, and there it is – all you need to know about the accommodation: how much people can it take, how far from the sea it is, can you smoke, can you bring your pet, etc.

If you have any more questions, there’s a simple contact form which leads you straight to the owner of the accommodation you’re interested in!

Feel free to contact them without any obligation and we hope you struck up a great deal, so we can see you in Pučišća as soon as possible! This is what a contact form looks like.

CHOOSE YOUR VACATION HOME HERE!

Welcome to Pučišća!

Welcome to one of the prettiest small places in Europe – Pučišća! Here, we’ll share many interesting facts and bits about Pučišća, so stick around!

Welcome to one of the prettiest small places in Europe – Pučišća! Here, we’ll share many interesting facts and bits about Pučišća, so stick around!

We can not even count how many websites and magazines in the world have listed Pučišća as one of the most beautiful small places in Europe! We could easily stop our description here since it should be more than enough motivation for you to visit this little piece of heaven, but still. Here are the basics you should know traveling to Pučišća!

Pučišća (we know, hard to pronounce, isn’t it!) are known for many things, not just beauty. They are called a “13 towers port” since it used to have 13 towers guarding it against repeated attacks by pirates. It sounds like a movie, doesn’t it?! Well, the history may not have been pleasant for this lovely place, but Pučišća still maintained its character and beauty for centuries.

Today, this most charming place is also known for its long masonry tradition, with the quarry most popular due to the legend that the White House in Washington was built with stones taken out of it. We know it was, you try to oppose it if you dare! 😉

This is also the biggest municipality on Brač (not counting the city of Supetar) with around 1500 people living in three villages – Pučišća, Gornji Humac, and Pražnica. The latter is a true example of how people used to create villages out of scattered homes. They are also an example of the best-preserved archaic speech, which some locals can’t even understand!

Pražnica

Gornji Humac, on the other hand, is one of the oldest and most prominent settlements in the history of the island. However, this is a place full of scars of time, especially from the World War II period. But, Gornji Humac emerged like a phoenix from its own ashes and is full of taverns and inns today.

Gornji Humac

How to reach Pučišća during the pandemic?

We’re bringing you all the information you need, on how to reach Pučišća!

We’re bringing you all the information you need, on how to reach Pučišća!

Pučišća, voted many times as one of the most beautiful places in Europe, is located on the north side of the island Brač in Croatia, which can be reached by sea and air. Once you reach island Brač, there’s a quick ride to Pučišća, depending on the direction you’re arriving from.

Before we continue with explaining the ways to reach Pučišća, let us first answer some of the questions you may have about travel during the pandemic.

Here’s what you need to know about traveling to Pučišća during the pandemic

You must fulfill and evidence 1 of the following 5 criteria to be allowed access to Croatia:

#1 A negative PCR or antigen test taken 48 hours before arrival at the border.

#2 A vaccination certificate showing final dose taken more than 14 days ago.

#3 Proof of recovery from Covid more than 11 days and less than 180 days ago.

#4 Proof of recovery and first dose of vaccination more than 11 days and less than 6 months ago.

#5 Quarantine for 10 days or pay for a test on arrival and remain in self-isolation until a negative result.

Don’t forget, you will also need to show evidence that you own property in Croatia or have paid for accommodation, be that in a hotel, camp site, private rental, boat or other tourism provider.

Additional things to consider:

+ All tests taken and used as supporting evidence of a positive or negative result must be recognized by European Union.

+ All children under the age of 7 are exempt from providing test results should their parent or guardian fulfill the requirements.

6bc1ddd66a08a07fe8f956c88bda5059

REACH PUČIŠĆA BY AIR

Brač has its own small airport, situated in the middle of the island, just above Bol. More and more flights are introduced each year, and all the necessary information you may find on the airport’s websiteIsland has a direct connection by air with Austria, Belgium, France, Netherlands, Italy, Luxembourg, Switzerland, Czech Republic, Slovenia, and of course – the capital of Croatia. 

We must add that, since the COVID-19, many of the flights have been canceled, so make sure to contact the airport to get the latest news! Click here for the latest updates on flights to Brač.

The closest international airports to Brač are the ones in SplitZadar, and Dubrovnik, with many low-cost companies flying there. There are regular bus lines between the airports and city centers, and from there, you can continue to Brač by ferry, catamaran, or private taxi boats.

From the airport, you may take a taxi or rent a car to Pučišća. Drive in the direction of Supetar, and when reaching Pražnica, take the road to Pučišća.

REACH PUČIŠĆA BY SEA

There are two ferry lines and three catamaran lines connecting Brač with the land, as of 2020, but reaching Pučišća is easiest via ferries since catamarans stop further from Pučišća.

The first ferry port is in Supetar, connecting Brač with Split, and the second is in Sumartin, connecting Brač with Makarska. More information about ferry lines and timetables you may find here. Distance from Supetar to Pučišća is almost the same as the one from Sumartin to Pučišća, but which ferry port you’ll arrive to depends on where you’re coming from.

Also, if you own or rent boats, you may just sail into Pučišća, which might be the best way to reach this place!

REACHING PUČIŠĆA BY BUS

Once you arrived at the island, either in Supetar or Sumartin by ferry, or Milna, Sutivan, and Bol by catamaran, there are a couple of ways to get to Pučišća. One is to hop on a local bus that connects the entire island with lines that are more frequent during summer. Booking your ticket via their free app can save you 5% every time.

If you prefer some eco-friendly means of transport, just hop on your bicycle and enjoy 1023 kilometers of bike lanes around the island!