Raspisan je natječaj za direktora/icu TZ Pučišća!

U nastavku donosimo propozicije natječaja, a sve čitatelje molimo za dijeljenje ove objave kako bi informacija došla do što više potencijalnih kandidata! Natječaj je objavljen i na HZZ-u, možete ga vidjeti ovdje.

Mjesto radaPučišća, otok Brač
Vrsta zaposlenjana neodređeno, reizbor
Radno vrijemepuno radno vrijeme
Smještajnema smještaja
Naknada za prijevozdjelomično
Natječaj vrijedi od15.3.2022.
Natječaj vrijedi do14.4.2022.
Razina obrazovanjaViša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo1 godinu

Na temelju odredbe članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19 i 42/20; u daljnjem tekstu: Zakon), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 13/22), članka 23. i članka 35. Statuta Turističke zajednice Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 3/20) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pučišća od 08. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Pučišća raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Pučišća

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na određeno puno radno vrijeme od 4 (četiri) godine

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine” br. 93/14, 127/17 i 98/19), kandidat/kandidatkinja za direktora/direktoricu Turističke zajednice Općine Pučišća (u daljnjem tekstu: kandidat), mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane člankom 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 13/22; u daljnjem tekstu: Pravilnik):
• da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
• da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz prethodne alineje, ili jednu godinu na rukovodećim poslovima u turizmu,
• da zna jedan strani jezik,
• da poznaje rad na osobnom računalu.

I. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke I. ovog Natječaja, prilikom prijave kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Pučišća, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

II. Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona. Turističko vijeće zadržava pravo kod nadležnih tijela provjeriti (ne)postojanje citiranih mjera.

III. Kandidat mora ispunjavati uvjet položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona. Kandidat koji ispunjava sve formalne uvjete Natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona. Iznimno, u skladu sa člankom 23. stavak 5. Zakona, stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

IV. U skladu s odredbama članka 24. stavaka 1., 2. i 4. Zakona, direktor Turističke zajednice Općine Pučišća ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice, nije mu dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebno propisu, na području Općine Pučišća i ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Turističke zajednice Općine Pučišća.

V. Prijava na Natječaj mora sadržavati:
• ime i prezime kandidata,
• adresu kandidata,
• broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte kandidata,
• naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj,
• specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
• vlastoručni potpis kandidata.

I. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj, kandidati moraju dostaviti:
• životopis, vlastoručno potpisan
• presliku osobne iskaznice ili domovnice,
• dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
• dokaz o ostvarenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima sukladno točki I. ovog Natječaja – preslika radne knjižice, elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova,
• prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Pučišća za razdoblje počevši od 2022. do zaključno 2025. godine izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica, vlastoručno potpisanog u izvorniku,
• presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici ukoliko kandidat ima položen stručni ispit,
• dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa),
• dokaz o znanju rada na osobnom računalu (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa i/ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu),
• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje (sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona).

I. Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

II. Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja dužni su pristupiti razgovoru s članovima Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pučišća. Kandidati će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektroničke pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj. Iznimno, Turističko vijeće može odobriti drugi termin intervjua za kandidate koji iz opravdanih razloga ne mogu pristupiti intervjuu u zakazanom terminu.

III. O imenovanju direktora Turističke zajednice Općine Pučišća na mandatno razdoblje od 4 godine odlučuje Turističko vijeće Općine Pučišća glasovanjem između predloženih kandidata. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Pučišća zadržava pravo ne izvršiti izbor odnosno imenovanje po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

IV. Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktora TZO Pučišća“ na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUČIŠĆA, Trg Hrvatskog skupa 1, 21412 Pučišća.

V. Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana objave obavijesti o raspisanom Natječaju na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

VI. Ako se na Natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, Natječaj će se ponoviti.

VII. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata odnosno imenovanju direktora na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pučišća.

VIII. Opis poslova i podaci o plaći direktora određeni su Pravilnikom o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističke zajednice Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 7/20, objavljen na službenoj mrežnoj stranici Općine Pučišća http://www.pucisca.hr ).

IX. Kandidati prijavom na ovaj Natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine („Službeni list Europske unije“, L119/1).

X. Svi izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Broj: 05-03/2022
Pučišća, 15. ožujka 2022. godine

Predsjednik Turističkog vijeća
Turističke zajednice Općine Pučišća
Marino Kaštelan, v.r.