Raspisan je natječaj za direktora/icu TZ Pučišća!

U nastavku donosimo propozicije natječaja, a sve čitatelje molimo za dijeljenje ove objave kako bi informacija došla do što više potencijalnih kandidata! Natječaj je objavljen i na HZZ-u, možete ga vidjeti ovdje.

Mjesto radaPučišća, otok Brač
Vrsta zaposlenjana neodređeno, reizbor
Radno vrijemepuno radno vrijeme
Smještajnema smještaja
Naknada za prijevozdjelomično
Natječaj vrijedi od15.3.2022.
Natječaj vrijedi do14.4.2022.
Razina obrazovanjaViša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo1 godinu

Na temelju odredbe članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19 i 42/20; u daljnjem tekstu: Zakon), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 13/22), članka 23. i članka 35. Statuta Turističke zajednice Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 3/20) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pučišća od 08. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Pučišća raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Pučišća

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na određeno puno radno vrijeme od 4 (četiri) godine

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine” br. 93/14, 127/17 i 98/19), kandidat/kandidatkinja za direktora/direktoricu Turističke zajednice Općine Pučišća (u daljnjem tekstu: kandidat), mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane člankom 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 13/22; u daljnjem tekstu: Pravilnik):
• da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
• da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz prethodne alineje, ili jednu godinu na rukovodećim poslovima u turizmu,
• da zna jedan strani jezik,
• da poznaje rad na osobnom računalu.

I. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke I. ovog Natječaja, prilikom prijave kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Pučišća, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

II. Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona. Turističko vijeće zadržava pravo kod nadležnih tijela provjeriti (ne)postojanje citiranih mjera.

III. Kandidat mora ispunjavati uvjet položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona. Kandidat koji ispunjava sve formalne uvjete Natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona. Iznimno, u skladu sa člankom 23. stavak 5. Zakona, stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

IV. U skladu s odredbama članka 24. stavaka 1., 2. i 4. Zakona, direktor Turističke zajednice Općine Pučišća ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice, nije mu dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebno propisu, na području Općine Pučišća i ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Turističke zajednice Općine Pučišća.

V. Prijava na Natječaj mora sadržavati:
• ime i prezime kandidata,
• adresu kandidata,
• broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte kandidata,
• naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj,
• specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
• vlastoručni potpis kandidata.

I. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj, kandidati moraju dostaviti:
• životopis, vlastoručno potpisan
• presliku osobne iskaznice ili domovnice,
• dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
• dokaz o ostvarenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima sukladno točki I. ovog Natječaja – preslika radne knjižice, elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova,
• prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Pučišća za razdoblje počevši od 2022. do zaključno 2025. godine izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica, vlastoručno potpisanog u izvorniku,
• presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici ukoliko kandidat ima položen stručni ispit,
• dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa),
• dokaz o znanju rada na osobnom računalu (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa i/ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu),
• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje (sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona).

I. Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

II. Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja dužni su pristupiti razgovoru s članovima Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pučišća. Kandidati će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektroničke pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj. Iznimno, Turističko vijeće može odobriti drugi termin intervjua za kandidate koji iz opravdanih razloga ne mogu pristupiti intervjuu u zakazanom terminu.

III. O imenovanju direktora Turističke zajednice Općine Pučišća na mandatno razdoblje od 4 godine odlučuje Turističko vijeće Općine Pučišća glasovanjem između predloženih kandidata. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Pučišća zadržava pravo ne izvršiti izbor odnosno imenovanje po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

IV. Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktora TZO Pučišća“ na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUČIŠĆA, Trg Hrvatskog skupa 1, 21412 Pučišća.

V. Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana objave obavijesti o raspisanom Natječaju na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

VI. Ako se na Natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, Natječaj će se ponoviti.

VII. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata odnosno imenovanju direktora na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pučišća.

VIII. Opis poslova i podaci o plaći direktora određeni su Pravilnikom o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističke zajednice Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 7/20, objavljen na službenoj mrežnoj stranici Općine Pučišća http://www.pucisca.hr ).

IX. Kandidati prijavom na ovaj Natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine („Službeni list Europske unije“, L119/1).

X. Svi izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Broj: 05-03/2022
Pučišća, 15. ožujka 2022. godine

Predsjednik Turističkog vijeća
Turističke zajednice Općine Pučišća
Marino Kaštelan, v.r.

Besplatno prezentiraj svoj smještaj na stranici Visit Pučišća!

Dragi pučiški iznajmljivači, pozivamo Vas da svoje smještajne kapacitete promovirate na našoj internet stranici, potpuno besplatno!

Dragi pučiški iznajmljivači, pozivamo Vas da svoje smještajne kapacitete promovirate na našoj internet stranici, potpuno besplatno!

Ova internet stranica kreirana je kako bi se stvorio prostor za kvalitetnu promociju cijele općine Pučišća, s obzirom da su upravo digitalni alati promocije ključni na suvremenom turističkom tržištu. Ovo je posebno važno u post-korona razdoblju, kada se većina potencijalnih gostiju pojačano informira i planira putovanje upravo kroz online alate. Ako vas zanima kako sami možete unaprijediti online vidljivost svojih smještajnih kapaciteta, pročitajte odličan blog sa 20 savjeta za male iznajmljivače koji je izradila bračka agencija za destinacijski menadžment, Best of Brač.

Jeste li uočili mapu Pučišća na zidu? ❤

#1 KAKO PROMOVIRATI SVOJE APARTMANE/VILE?

Kako bismo mogli objaviti vaše smještajne kapacitete na našoj stranici, potrebno je da popunite ovaj obrazac:

OBRAZAC ZA IZNAJMLJIVAČE

Ako vam treba pomoć oko ispunjavanja obrasca, slobodno nas kontaktirajte!

#2 KAKO POSLATI FOTOGRAFIJE?

Nakon ispunjavanja obrasca, pošaljite nam najmanje 10 fotografija svog objekta na mail visit.pucisca@gmail.com. U mailu obavezno navedite na koji objekt se fotografije odnose.

#3 ŠTO AKO IMAM VIŠE OD JEDNOG APARTMANA/VILE?

Za svaki smještajni objekt koji imate, morate ponovo ispuniti obrazac, i u zasebnom mailu poslati fotografije. Svaki vaš objekt imat će svoj profil na našem portalu, pa za svaki posebno moramo dobiti i unijeti informacije.

#4 KAKO IZGLEDA PROFIL APARTMANA/VILE?

Šest je ključnih točki kod prikaza svakog smještaja, a koje možete vidjeti na fotografiji gore, ili klikom na profil Grikula apartmana:

(1) Naslovna fotografija | mora biti vodoravna i visoke kvalitete

(2) Kontakt podatci | klik na adresu otvara mapu s točnom lokacijom objekta

(3) Opis objekta | opis će uvijek biti upisan na engleskom jeziku, no ako se ne služite engleskim baš najbolje, slobodno ga upište na hrvatskom pa ćemo prevesti. U opisu objekta istaknut ćemo, kao na primjeru, ključne informacije.

(4) Fotogalerija | najmanje 10 fotografija potrebno je poslati, a poželjno bi bilo da su visoke kvalitete i da prikazuju svaku prostoriju u objektu.

(5) Sadržaji u objektu | U obrascu je sadržano ukupno 36 informacija o objektu (primjerice, smije li se pušiti, udaljenost od plaže, i slično). Što više tih informacija ispunite, profil vašeg objekta će biti bolji.

(6) Kontakt obrazac | Ovaj kontakt obrazac povezan je s email adresom koju ste upisali u obrazac za iznajmljivače i potencijalni gosti upisom u njega šalju mail direktno vama, bez našeg posredovanja! Primjer donosimo u nastavku:

Ovako će izgledati email koji ćete primiti preko kontakt obrasca na profilu vašeg objekta.

I to bi bilo sve! Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja na visit.pucisca@gmail.com. Pripremimo se za nadolazeću sezonu na vrijeme 🙂

Celebrate the day of Pučišća with us!

Municipality of Pučišća celebrates its day on September 30th. We hope you join us for a week full of activities!

Municipality of Pučišća celebrates its day on September 30th. We hope you join us for a week full of activities!

Here’s the program of the upcoming festivities:

SATURDAY, 25.9.8.00hGREEN CLEANING 2021.
Volunteer action of cleaning natural beaches
Click here to see what it was like!
TUESDAY, 28.9.12.00hCOORDINATION OF TOURIST BOARDS OF THE ISLAND OF BRAČ
Meeting on the occasion of World Tourism Day and Pučišća Municipality Day on the topic of inclusive growth.
Dvorana Hrvatskog skupa
WEDNESDAY, 29.9.10.00hLAYING OF WREATHS AND LIGHTING OF CANDLES ON THE GRAVES OF DEAD OFFICIALS AND DESERVED CITIZENS OF THE MUNICIPALITY OF PUČIŠĆA
Sv. Stjepan in Pučišća
18.00hOPENING OF THE EXHIBITION OF WATERCOLOR BY PAINTER MIRELA ETEROVIĆ
“Sonata of Brač island”
Dvorana Hrvatskog skupa
THURSDAY, 30.9.9.00hFIRE EXERCISE BY DVD “PUČIŠĆA”
Park hrvatskih branitelja
10.00hTHEATER PERFORMANCE WITHIN THE PROJECT “BACKPACK (FULL OF CULTURE)”
“For a reason” Pinklec and LOFT Theater Company
Stonemason’s school
11.00hTHEATER PERFORMANCE FOR CHILDREN
“Fables for us today” Prijatelj Theater
Courtyard of DV Pučišća
11.00hCEREMONIAL SESSION OF THE MUNICIPAL COUNCIL
Awarding of public recognitions of the Municipality of Pučišća
Dvorana Hrvatskog skupa
14.00hFOOTBALL TOURNAMENT “4 CAFES”
Croatian Veterans Park
17.00hCON-CELEBRATED ST. MASS
Leading: Fr. Ivica Jurić, professor at the KBF in Split
Parish Church of St. Jerome
18.30hBINGO
Tickets may be bought at cafe bar Škarpelin
Park hrvatskih branitelja
18.30hENTERTAINMENT – MUSIC PROGRAM
Musical groups perform on the terraces of Pučišća cafes
NARANČA
BOMBA Band
DANIJEL, TONČI & DAJANA
Terraces of Pučišća cafes & restaurants
21.00hFIREWORKS
Trg Hrvatskog skupa

See you in Pučišća?

More than 70 people joined the World clean up day in Pučišća!

This Saturday, the Municipality of Pučišća joined the international action “World Cleanup Day”

This Saturday, the Municipality of Pučišća joined the international action “World Cleanup Day”, which has been held in Croatia since 2012. Although postponed for a week due to a bad weather forecast, the action was a great success and managed to gather over 70 volunteers!

Precisely because of the great response, especially from children, students of the Elementary School Pučišća, the action spread to the whole village.

So in addition to cleaning the natural beaches on the stretch from the Lighthouse Sv. Nikola towards the border with the Municipality of Postira, as it was originally conceived, volunteers also cleaned the beaches, promenades, parks, streets of Pučišća, as well.

All collected waste was disposed of in a waste container and will be properly disposed of by the waste collecting company.

The municipality of Pučišća provided all volunteers with gloves, garbage bags, water and lunch after the action, and great help in the action was provided by Pučišća firefighters. This is a great overture for the celebration of the upcoming day of the Municipality of Pučišća and the feast of St. Jere to be celebrated on Thursday, September 30th.

See the entire photo gallery of action here.

Pučišća – a musical center of island Brač!

The 26th International Summer Music School is being held in Pučišća, on the island of Brač.

A village worldly known for its centuries-old tradition of quarrying and processing stone, has been dedicated to the music all summer long, for more than 20 years!

The 26th International Summer Music School is being held in Pučišća, on the island of Brač. During the two summer months, they will hold about forty ten-day workshops on classical, jazz and popular music.

So far, professors from Croatia and abroad have held about thirty workshops for young, talented and ambitious participants from all over Croatia as well as those from Slovenia, Serbia, Austria, Russia, Ukraine, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Poland, Switzerland, Latvia, France, Sweden and Canada.

Participants, in addition to daily individual work with professors on instruments of piano, guitar, violin, cello, flute, trumpet, trombone, saxophone, horn, accordion and double bass, held class concerts and final concerts that were accompanied by a large audience in epidemiological conditions.

Join us for a concert of guitar and piano, on August 19th, at 6PM, in Porat hall.

UPCOMING EVENT

Until the end of the summer, in addition to the mentioned classical music workshops, Jazz workshops will be held in Bol, co-organized by the Bol Cultural Center. They are a special treat for musicians eager to play and sing with some of our best jazz musicians in the form of jam sessions. After the final jazz concert, another group of musicians is expected to perform, which will be the final summer project, as the crown of improving musical skills, exchanging experiences and preparing concerts for many young people.

For many, this summer school has been a ticket to prestigious universities and has helped them in their music careers. Numerous participants today are recognized and famous musicians, and it was they who took the postcards of the place, so thanks to them Pučišća, along with its prized stone and stonemasons, became known around the world as a music stage.

The program of the International Summer Music School Pučišća is in long-term cooperation with the Municipalities of Pučišća and Bol, TZ Pučišća, Center for Culture Bol, Primary Music School Brač and Buffet Crampon from Paris.

For many years, the school has been supported by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, the Split-Dalmatia County, the Split-Dalmatia County Tourist Board, Arriva, HUZIP, ZAPRAF, and the Jazz.hr portals of the Croatian Society of Composers and Sound Guardian.


WEBSITE | Music school Pučišća
MAIL | info@music-school-pucisca.com
FACEBOOK | International Summer Music School Pucisca – Island of Brac, Croatia

New season of water polo practice in Pučišća

Water polo club Pučišća is starting a new summer season of practice!

New season? New challenges? Old place? The same expert guidance?
Yes, dear parents and children … this year we are waiting for you at the old address in the best possible conditions that our place offers.
The professional staff led by coach Mirsad Zajmović invites all interested girls and boys to join us this year at our swimming pool from 5.7. 2021

Training schedule:

SWIMMING SCHOOL: 09: 00h

WATER POLO SCHOOL: 10: 00h

JUNIORS: 11: 00h

We are waiting for you!

WinSTONE international seminar

First international seminar as part of the WinSTONE project will be held on May 28th, at 4.30 PM. It will be held online, so anyone can participate! Registration is needed, via this link.

About the project

The Stone sector represents a worldwide increasing market. Within the European Union around 60,000 small and medium sized businesses work with ornamental stone in all aspects. This comprises a work force of more than 500,000 people engaged in and around ornamental stone industry with strong economic and social impacts at regional levels. This sector represents a worldwide highly increasing market where European production reaches approximately 35% with a total turnover of about 24 billion €. Nevertheless, know how is exported not only in the stone quarry business, including the closely associated high tech machinery where Europe has a leading position in the world market, but as well as all forms of modern applications of stone.

However, the female workers are in a minority in the whole value chain of this industry due to lack of a gender integration, where the rate of feminization is only 7.25% at European level (source: Cluster Piedra):

  • Barriers among colleagues: In a mainly male sector, it is not well seen by traditional society.
  • Intrinsic barriers: It is thought that jobs in stone sector require brute strength and it cannot be carried out by women, but it is incorrect, because, currently, it is a sector that highly uses machinery.
  • Labour market barriers: Women think they do not have any possibility to work in this sector, because they do not have a positive mentality about their abilities to carry out the tasks of this sector or because they think that they do not have equal opportunities. But this mindset has to change.

OBJECTIVES

The main objectives of the WinSTONE project are:

  • Expand on existing educational offerings.
  • Increase peer-networking opportunities by coordinating venues to connect and learn.
  • Develop a system of support and mentorship with other women in the industry.
  • Create opportunities for women to serve on key industry jobs.
  • Recognize emerging & experienced women who excel in the industry.
  • Create awareness of opportunities and career paths available to women considering careers in the stone industry.
  • Work with the WinSTONE Board of Directors and other committees and associations to achieve these goals.

This project has been funded with support from the European Commission.